พระนิรันตราย (จำลอง)

♦ พระนิรันตราย (จำลอง)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

 

♦ ประวัติพระนิรันตราย (องค์เดิม)

พระพุทธรูปศิลปะแบบทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ชม. องค์พระสูง 8.20 ซม. วัสดุทองคำ ประทับนั่งแบบปรยังกาสนะ ข้อพระบาทไขว้กันอย่างหลวมๆ แสดงธยานะมุทรา โดยพระหัตถ์ขวาช้อนเหนือพระหัตถ์ซ้าย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงเป็นเส้นติดต่อกัน คล้ายปีกกกา พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกป้าน พระโอษฐ์ค่อนข้างกว้าง พระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสะ พระเศียรประกอบด้วยขมวดพระเกศา มีเกตุมาลาอยู่เบื้องบนปราศจากรัศมี องค์พระพุทธรูปครองอุตราสงค์เรียบ ไม่มีริ้ว ห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา ของอุตราสงค์พาดผ่านข้อพระกรซ้าย พระพุทธรูปประทับนั่งบนปัทมาสน์ มีกลีบบัวคว่ำบัวหงาย ประกอบทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ซึ่งฐานปัทมาสน์นี้ได้สร้างเพิ่มเติมในภายหลัง

พระนิรันตรายนี้ กำนันอิน แขวงเมืองปราจีนบุรี และบุตรชาย เป็นผู้ขุดค้นพบพระนิรันตราย และได้นำไปมอบให้พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ์ ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อมาได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเห็นว่า สองคนพ่อลูกมีกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาและพระเจ้าแผ่นดิน จึงทรงพระราชทานรางวัลเงินตรา 8 ชั่ง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำนี้ไปรักษาไว้ ณ หอเสถียรธรรมปริตร กับพระกริ่งทองคำองค์น้อย

เมื่อ พ.ศ. 2403 มีผู้ร้ายลักพระกริ่งองค์น้อยที่ตั้งอยู่คู่กันไป จึงทรงพระราชดำริว่า พระพุทธรูปที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายมาก็เป็นทองคำ ทั้งแท่งใหญ่กว่าพระกริ่ง ควรที่ผู้ร้ายจะลักพระพุทธรูปองค์นี้ไป แต่ก็แคล้วคลาดถึง 2 ครั้ง อีกทั้งผู้ที่ขุดค้นพบได้ ก็ไม่ทำอันตรายเป็นที่อัศจรรย์อยู่ จึงทรงถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระนิรันตราย" อันมีความหมายว่า ปราศจากอันตราย

 

♦ ประวัติพระนิรันตราย (องค์ใหม่)

พระพุทธรูปศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2394-2411 ขนาดหน้าตักกว้าง 11.65 ซม. องค์พระสูง 20.30 ซม. วัสดุทองคำ ประทับนั่งวัชราสนะ แสดงธยานะมุทราโดยพระหัตถ์ขวาช้อนบนพระหัตถ์ซ้ายเหนือพระเพลา มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฎค่อนข้างแคบ พระขนงเป็นรูปปิกกา มีอณาโลมอยู่ระหว่างพระขนง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียว พระกรรณคล้ายมนุษย์สามัญ พระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศาขนาดเล็ก ปราศจากเกตุมาลา โดยปรากฏรัศมีรูปเปลวไฟเหนือพระเศียร องค์พระพุทธรูปครองอุตราสงค์ จีบเป็นริ้วเหมือนผ้าตามธรรมชาติห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา เหนือพระอังสาซ้ายมีสังฆาฏิขนาดใหญ่ พาดทับยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายตัดเป็นเส้นตรง อันตรวาสกมีลักษณะคล้ายริ้วผ้าตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับอุตราสงค์ ซึ่งเป็นการครองผ้า อย่างธรรมยุติกนิกาย

พระพุทธรูปประทับนั่งบนปัทมาสน์อันประกอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายเหนือฐานแข้งสิงห์ และฐานเขียงแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นที่สำหรับ รับน้ำสรงพระ มีท่อเป็นรูปศรีษะโค อันแสดงเป็นที่หมายพระโคตร ซึ่งเป็นโคตมะอันเป็นแบบที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระนิรันตรายองค์นี้ ด้วยทองคำ ตามพุทธลักษณะสวมพระพุทธรูปนิรันตราย องค์เดิมอีกชั้นหนึ่ง กับทั้งให้หล่อด้วยเงินไล่บริสุทธิ์เป็นคู่กันอีกองค์หนึ่ง

ปัจจุบันพระนิรันตรายประดิษฐานอยู่ในหอพระสุลาลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร และได้รับการอัญเชิญเข้าในงานพระราชพิธิสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีหล่อพระพุทธรูป และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น

 

 ♦ โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,155,677,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท) ให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ ความสูง 20 ชั้น เพื่อใช้เป็นหอรักษาผู้ป่วย รวมทั้งสถานที่บริหารจัดการทางการแพทย์และการพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับอาคารบริการทางการแพทย์ที่จัดสร้างขึ้นดังกล่าว

 

♦ มวลสารศักดิ์สิทธิ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำแผ่นทองคำบริสุทธิ์ แผ่นเงิน และแผ่นทองแดง ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หัวหน้าคณะพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ลงเลขมงคลต่างๆ ที่มีความหมาย เพื่อเป็นสิริมงคล และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมตั้งสัตยาธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างพระนิรันตราย (จำลอง)

อึกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รวบรวมวัตถุมงคล มวลสารศักดิ์สิทธิ์ และแผ่นจารอักขระจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมมาหลอมเป็นองค์ประกอบในการจัดสร้างพระนิรันตราย (จำลอง)

 

♦ พิธีเททองหล่อพระ

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเททองหล่อพระนิรันตราย (จำลอง) ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากนั้นจะมีพิธีพุทธาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์สำคัญๆ ทั่วประเทศ

 

♦ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๔

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เพื่อจัดสร้างพระนิรันตราย (จำลอง) ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างเพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา และผู้บัญชาระดับสูงของ ตร. เข้าร่วมพิธี

 

♦ การเช่าบูชา

ท่านผู้สนใจ สามารถเช่าบูชาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักงานมูลนิธิฯ
  • หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (เพื่อบริจาคบูชาพระนิรันตราย) บัญชีเลขที่  020070423114 ธนาคารออมสิน  สาขาราชประสงค์