คุณสายสัมพันธ์ และครอบครัว

 

คุณสายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป และครอบครัว

บริจาคเงิน 60,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อใช้ในกิจการศูนย์มิตรอาทร โรงพยาบาลตำรวจ
28 กุมภาพันธ์ 2567