ครอบครัวศักดาไกร

 

ครอบครัวศักดาไกร

บริจาคเงิน 3,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดหาเครื่องเพทซีทีสเเกน (PET/CT SCAN) มอบให้โรงพยาบาลตำรวจ
27 กุมภาพันธ์ 2567