ดร. เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์

ดร. เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์

บริจาคเงิน 2,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเเละฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ
11 มกราคม 2567