ครอบครัวกิตติประภัสร์

ครอบครัวกิตติประภัสร์

บริจาคเงิน 10,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องเพทซีทีสเเกน (PET/CT Scan) โรงพยาบาลตำรวจ
27 มิถุนายน 2566