พลเอกสุขสรรค์ หนองบัวล่าง พร้อมคณะ

พลเอกสุขสรรค์ หนองบัวล่าง
คุณณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล
คุณธนากร อัษฎาธร
คุณกัลยา คุณานันทกุล
และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริจาคเงิน 1,400,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานห้องผ่าตัด กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
24 พฤศจิกายน 2565