บริษัท ที เเมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด


บริษัท ที เเมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

บริจาคเงิน 1,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนศูนย์โรคหัวใจ เเละหน่วยผ่าตัดผ่านกล้อง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
4 ตุลาคม 2565