กลุ่มเซ็นทรัล (CENTRAL GROUP)

กลุ่มเซ็นทรัล (CENTRAL GROUP)

บริจาคเงิน 3,000,000.- บาท
เพื่อกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
สำหรับโครงการสร้างห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565