คุณวรพจน์ - คุณอรวรรณ อินทวดี

คุณวรพจน์ - คุณอรวรรณ อินทวดี

บริจาคเงิน 100,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลตำรวจ
19 สิงหาคม 2565