ครอบครัวพงษาพันธ์

ครอบครัวพงษาพันธ์

บริจาคเงิน 200,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลตำรวจ
27 กรกฎาคม 2565