ครอบครัวสิงห์สมบุญ

ครอบครัวสิงห์สมบุญ

บริจาคเงิน 2,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเเละฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ (อาคาร B)
27 กรกฎาคม 2565