เซเว่น อีเลฟเว่น

เซเว่น อีเลฟเว่น

บริจาคเงิน 7,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
17 มีนาคม 2565