มูลนิธิเเสง - ไซ้กี เหตระกูล

มูลนิธิเเสง - ไซ้กี เหตระกูล

บริจาคเงิน 400,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อใช้สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลตำรวจ
7 มีนาคม 2565