พล.ต.อ. สุวัฒน์ - คุณพรสวรรค์ จันทร์อิทธิกุล

พล.ต.อ. สุวัฒน์ - คุณพรสวรรค์ จันทร์อิทธิกุล

บริจาคเงิน 200,000.-บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามเเละบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา
ให้ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ
11 มกราคม 2565