คุณวินิดา - คุณคมสัน สันติวราคม

คุณวินิดา - คุณคมสัน สันติวราคม

บริจาคเงิน 2,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่ออาคารรักษาพยาบาลเเละฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ (อาคาร B)
7 ธันวาคม 2564