คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์

คุณสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์

บริจาคเงิน 200,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อใช้ในกิจการศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตร.
25 พฤศจิกายน 2564