พล.ต.ท.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล


พล.ต.ท.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล

บริจาคเงิน 1,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อปรับปรุงศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ
9 กรกฎาคม 2563