คุณศศกร ตั้งพันธ์สุริยะ

คุณศศกร ตั้งพันธ์สุริยะ

บริจาคเงิน 500,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉินเเละอุบัติเหตุ (ER NEGATIVE) โรงพยาบาลตำรวจ
17 มิถุนายน 2563