พล.ต.ท.หญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์

พล.ต.ท.หญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์

บริจาคเงิน 1,000,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อหน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลตำรวจ
17 มิถุนายน 2563