มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล

มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล

บริจาคเงิน 500,000.- บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์ ใช้ในหอผู้ป่วยคุณวิศาล โรงพยาบาลตำรวจ
21 เมษายน 2563