คุณนวลพรรณ ตั้งปกรณ์

คุณนวลพรรณ ตั้งปกรณ์

บริจาคเงิน 600,000.- บาท
เพื่อปรับปรุง I.C.U. อุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ สำหรับรับผู้ป่วย COVID-19
25 มีนาคม 2563