แผ่นพับพระนิรันตราย

แผ่นพับประชาสัมพันธ์พระนิรันตราย(จำลอง)