นายแพทย์สุรชัย จิตต์ดำรงค์

นายแพทย์สุรชัย จิตต์ดำรงค์

บริจาคเงิน 50,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
19 ธันวาคม 2561