ใบแสดงความจำนงบริจาค

ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์