คุณนิกร - คุณภคภรณ์ หงษ์ศรีสุข

คุณนิกร - คุณภคภรณ์ หงษ์ศรีสุข

บริจาคเงิน 5,000,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
26 กรกฎาคม 2561