พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

บริจาคเงิน 10,000,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
13 มิถุนายน 2561