คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
และครอบครัว พร้อมทั้งกัลยาณมิตร

บริจาคเงิน 350,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องกระเเทกนิ่วพลังลม หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลตำรวจ

11 พฤษภาคม 2561