คุณนิพนธ์,พิศณุ,สิโรจน์,สังวรณ์,นรต.33

คุณนิพนธ์ โกศัยพลกุล
คุณพิศณุ ชวนะนันท์
คุณสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล
คุณสังวรณ์ ลิปตพัลลภ
ร่วมกับ คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 33

บริจาคเงิน 5,000,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนในกิจการโรงพยาบาลตำรวจ (ศูนย์โรคหัวใจ)

7 พฤษภาคม 2561