บริษัท วรางคณา เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท วรางคณา เทคโนโลยี จำกัด

บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
30 เมษายน 2561