คุณนวลพรรณ อดุลย์ธีรกิจ

คุณนวลพรรณ อดุลย์ธีรกิจ

บริจาคเงิน 199,999 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4 เมษายน 2561