บริษัท ไทย เดนกิฯ

บริษัท ไทย เดนกิ เอ็นจิเนียริ่ง เเอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริจาคเงิน 400,000 บาท
ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
29 มีนาคม 2561