คุณเพ็ญจิตร กรวิทยาศิลป เเละครอบครัว

คุณเพ็ญจิตร กรวิทยาศิลป เเละครอบครัว

บริจาคเงิน  55,000  บาท
เพื่อใช้ในกิจการหน่วยไต โรงพยาบาลตำรวจ

8 มีนาคม 2561