คุณวีรยา นิโลดม

คุณวีรยา นิโลดม

บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุนกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 มกราคม 2561