บริษัท เจเจพี โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เจเจพี โฮลดิ้ง จำกัด
(โดย นายแพทย์ จิรวีร์ จันทรานุกูล)

บริจาคเงิน 2,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ทางศัลยกรรม
ให้กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

5 กันยายน 2560