คุณแม่บุญสม กิติสุธาธรรม

คุณแม่บุญสม กิติสุธาธรรม
(โดย บุตร ธิดา หลาน และญาติมิตร)

บริจาคเงิน 300,000 บาท
เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ

14 กรกฎาคม 2560