บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด

บริจาคเงิน 400,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับงานออร์โธปิดิกส์

7 กันยายน 2560