ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริจาคเงิน 20,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

13 กันยายน 2560