บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดย คุณสาระ ล่ำซำ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท/กรรมการมูลนิธิฯ

บริจาคเงิน 500,000 บาท
เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

8 ตุลาคม 2560