บริษัท เอสพี สมาร์ท จำกัด

บริษัท เอสพี สมาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริจาคเงิน 300,000 บาท
เพื่อกองทุนเคมีบำบัด 100,000 บาท
เพื่อกองทุนพระภิกษุสามเณรอาพาธ 100,000 บาท
เพื่อกองทุนห้องตรวจศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจ 100,000 บาท

10 ตุลาคม 2560