นางภคมน บุญมาพรชัย

นางภคมน บุญมาพรชัย
และ
พ.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์

บริจาคเงิน 10,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

14 กรกฎาคม 2560