นายแพทย์ จิรวีร์  จันทรานุกูล

นายแพทย์ จิรวีร์ จันทรานุกูล
(บริษัท เจ.เจ.พี. โฮลดิ้ง จำกัด)

บริจาคเงิน 2,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ทางศัลยกรรม
ให้กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

5 กันยายน 2560