ครอบครัวคุณแม่บุญสม กิติสุธาธรรม

บุตร ธิดา หลาน และญาติมิตร

บริจาคเงิน 300,000 บาท
เพื่ออุทิศให้ คุณแม่บุญสม กิติสุธาธรรม
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ

14 กรกฎาคม 2560