มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล

บริจาคเงิน 2,000,000 บาท
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดสร้างศูนย์โรคหัวใจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

19 กันยายน 2560