คุณชูศักดิ์-อนงค์ นิติวรางกูร

คุณชูศักดิ์-อนงค์ นิติวรางกูร

บริจาคเงิน 500,000 บาท
เพื่อตกแต่งห้องพิเศษ (1103) หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 11
ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

22 สิงหาคม 2560