คุณวราภรณ์  บุญจิตต์พิมล

คุณวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล และครอบครัว

บริจาคเงินจำนวน 135,000 บาท
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำห้องผู้ป่วย (1103)
หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิผลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
โรงพยาบาลตำรวจ

20 กรกฎาคม 2560