บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
บริจาคเงิน 500,000 บาท
เพื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

16 พฤษภาคม 2560