คุณสมควร ไพชยนต์วิจิตร

คุณสมควร ไพชยนต์วิจิตร
บริจาคเงิน 1,500,000 บาท
เพื่ออาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

16 พฤษภาคม 2560