มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
บริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารรวมให้บริการ
(ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ วี ไอ พี โรงพยาบาลตำรวจ)
ยอดรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)