คุณอังศุมาลี  ชีวนินทกุล


คุณอังศุมาลี  ชีวนินทกุล

บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อตกแต่งอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา 

14 มิถุนายน 2559