คุณสุทธิคำ  แต่โสภาพงษ์


คุณสุทธิคำ  แต่โสภาพงษ์ (มอบโดยผู้แทน)

บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงสำนักงานผู้บริหารชั้น 19 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 1,000,000 บาท

29 พฤศจิกายน 2559